Ad

رخ به رخ با اجرای امیرعلی دانایی

تریبون هنر: مسعود فراستی و حسن ریوندی مهمان امیرعلی دانایی در برنامه رخ به رخ شدند.

دو قسمت ابتدایی برنامه رخ به رخ با اجرای امیر علی دانایی با حضور حسن ریوندی و مسعود فراستی کلید خورد.

دیگر آثار این هنرمند